Program Niepublicznego Przedszkola Językowego ABC Akademia Przedszkolaka jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia  23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.) wraz z późniejszymi zmianami.

Program ten wzbogacony jest o:
-zajęcia plastyczne,
-zajęcia rytmiczne,
-naukę języka angielskiego,
-edukację matematyczną,
-edukację teatralną,

-profilaktykę i terapię logopedyczną

                                    – zabawy z kodowaniem i robotami

Formy i metody pracy z dzieckiem w przedszkolu oparte są na:
– różnorodnych zabawach,
– obserwacji i pokazie,
– przekazie słownym,
– przykładzie osobistym,
– rozwiązywaniu zadań według własnego pomysłu dziecka,
– spontanicznej, swobodnej aktywności własnej dziecka,
– grach dydaktycznych,
– zajęciach i zabawach twórczych.

Naszą edukację dzielimy na:

EDUKACJĘ JĘZYKOWĄ

1. Usprawnianie mowy poprzez codzienny kontakt z literaturą, zabawy tematyczne.

Dzieci rozwijają pomysłowość i wyobraźnię poprzez codzienne obcowanie z literaturą dziecięcą. Wspólnie z nauczycielką analizują wysłuchane utwory, oceniają postępowanie bohaterów, porównują ich ze sobą. Takie opracowanie wybranych utworów sprzyja kształtowaniu umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w szkole, stwarza okazję do wzbogacania zasobu pojęciowego i słownikowego, poszerza wiedzę o świecie, zachęca do swobodnych wypowiedzi, stymuluje rozwój moralny.

2. Przygotowanie do nauki czytania i pisania przy wykorzystaniu „Metody Dobrego Startu” prof. Marty Bogdanowicz.

3. Wczesne rozpoznawanie ryzyka dysleksji.

EDUKACJĘ MATEMATYCZNĄ

1. Wspomaganie rozwoju umysłowego  wraz z edukacją matematyczną realizowaną według metody prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”.

EDUKACJĘ ARTYSTYCZNĄ 

1. Zajęcia rytmiczno-taneczne, pełne tańca, śpiewu i zabaw ruchowych przy muzyce zaspokajają naturalną u dzieci potrzebę ruchu, dają możliwość działania, uzewnętrzniania przeżyć emocjonalnych, rozwijają wrażliwość artystyczną oraz poczucie rytmu i słuch muzyczny.

2. Zajęcia artystyczne , podczas których dzieci poznają techniki plastyczne, wykorzystujące różnorodne materiały, rozwijają sprawność manualną, zainteresowania i zdolności plastyczne, uwrażliwiają na piękno i estetykę.

EDUKACJĘ SPOŁECZNO- EMOCJONALNĄ

1.Wspomaganie rozwoju emocjonalnego , kształcenie umiejętności pozytywnego wykorzystania nagromadzonej energii, koncentrowania się na wykonywanym zadaniu.

2. Wykorzystanie programu autorstwa Weroniki Sherborne „Metoda Ruchu Rozwijającego” oraz pedagogiki zabawy Klanza.

KODOWANIE I PROGRAMOWANIE W PRZEDSZKOLU

1. Kodowanie w przedszkolu  można zaczynać od prostych zabaw bez używania komputera. W ten sposób dzieci uczą się nowych kompetencji, poznając przy okazji nowe pojęcia i zwroty. Taka forma nauki poprzez zabawę doskonale przygotowuje dzieci do stawiania pierwszych kroków w programowaniu.

2. Zabawy z Ozobotem – Ozobot, to prosty w obsłudze robot o bardzo dużym potencjale edukacyjnym. Ozobot  wraz z flamastrami i puzzlami w prosty sposób umożliwia poznanie świata robotów poprzez tworzenie skomplikowanych tras i pętli. Ozobot to zdobywca tytułu Zabawka Roku w Polsce, a także zdobywca głównych nagród na międzynarodowych targach.

PONADTO OFERUJEMY :

– język angielski 4 razy w tygodniu,

– nacisk na harmonijny rozwój osobowości, intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy,

– dostosowanie realizowanego programu do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka,

– diagnozę dojrzałości szkolnej,

– zajęcia logopedyczne obejmujące profilaktykę oraz terapię logopedyczną, w zależności od potrzeb są prowadzone indywidualnie z każdym dzieckiem.

W naszym przedszkolu szczególną wagę przywiązujemy do nauczania języka angielskiego, gdyż wiek przedszkolny jest najlepszym momentem do rozpoczęcia nauki języka obcego ze względu na plastyczność i chłonność  mózgu oraz sprawność aparatu artykulacyjnego w wytwarzaniu dźwięków. Zajęcia prowadzone są cztery razy w tygodniu w grupach z podziałem na stopień zaawansowania dla dzieci starszych i młodszych.

Główne zadania przedszkola to:

-wspomaganie Rodziców w procesie wychowania dziecka i pomoc w opiece,
-umożliwienie dziecku rozwoju  intelektualnego,  emocjonalnego, społecznego oraz fizycznego,
-wspieranie twórczego potencjału dziecka,
-kształtowanie  jego samodzielnośœci  i  odpowiedzialnośœci,
-rozbudzanie potrzeby dbałoœści o własne zdrowie i higienę,
-kształtowanie umiejętnośœci współdziałania w grupie,
-umiejętnośœci tworzenia własnych wypowiedzi i rozumienia wagi emocji,
-przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Zapisy

Rekrutacja do przedszkola trwa cały rok w zależności od posiadanych wolnych miejsc. Podstawą do przyjęcia dziecka jest wypełnienie przez Rodziców Karty Zgłoszenia Dziecka , zawarcie umowy o świadczeniu usługi edukacyjnej i wpłata wpisowego. Dzieci są przyjmowane do przedszkola z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń, ale pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające do przedszkola i ich rodzeństwo. Liczba miejsc jest ograniczona.

Lokalizacja

Przedszkole usytuowane jest przy ul. Targowej 18/20 na parterze budynku w zabudowie szeregowej. Lokal zajmowany przez przedszkole składa się z dwóch estetycznie i funkcjonalnie urządzonych sal wyposażonych w atrakcyjne zabawki
i interesujące pomoce dydaktyczne, dwóch toalet, kuchni i szatni. Bezpośœrednio z pomieszczeń przedszkolnych można wyjœść do niewielkiego, pełnego zieleni ogrodu, w którym dzieci  miło i bezpiecznie spędzają czas.W pobliżu znajduje się Plac Jana Pawła II oraz promenada nad Jeziorem Ełckim – miejsca spacerów dzieci. Przywożąc dziecko można bez trudu zaparkować samochód przed przedszkolem lub na parkingach przy miejskiej targowicy po drugiej stronie ulicy.

przedszkole Ełk

About the Author

ABC Akademia Przedszkolaka Przedszkole niepubliczne Ełk